STANDAARD ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Onvoorzien meerwerk zal voorzien worden aan uurloon.

2. Reclamebordje: Ik vraag de klant na de werken de toesteming een reclamebordje te mogen plaatsen op een goed zichtbare plaats.

3. Bestelling: De bestellingen zijn bindend voor de cliënt. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de cliënt, of indien de cliënt eender welke verbintenis niet naleeft , zal de schade van de leverancier minimaal begroot worden op 30% van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. De op de bestelbon vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

4. Prijs: De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en alle andere kosten die ten laste zijn van de cliënt (tenzij anders vermeld). De meegedeelde prijzen zijn voor verhoging vatbaar, indien, tussen de periode van bestelling en uitvoering, de materialen, grondstoffen of andere bestanddelen die prijzen kunnen beïnvloeden , een stijging ondergaan. Deze stijging brengt een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich mee, zelfs wanneer de overeenkomst reeds in uitvoering is. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan worden betwist, worden als definitief aanvaard beschouwd. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogt worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 75,00 Euro. Ook de advocaatkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, worden in rekening gebracht ten laste van de cliënt. Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele advocaatkosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen. In de mate de koper enige betalingsvoorwaarde of andere verplichtingen niet naleeft, dan heeft de verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Voor elke niet betaalde factuur , waarvan het bedrag, incl. btw, kleiner is dan 60,00 euro, wordt er 10,00 euro bijgerekend voor administratiekosten.

5. Levering: De aangegeven leverings-of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Klachten m.b.t. gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de cliënt aan de leverancier te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. In alle gevallen is de schade maximaal gelijk aan de kostprijs van de geleverde materialen, eventueel vermeerderd met de arbeidsuren aan het goed in kwestie. Geen andere schade van de cliënt of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de leverancier is uitgesloten, wanneer die schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de cliënt of enige derde. Het melden van klachten geeft de cliënt niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. De cliënt heeft evenmin het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

6. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven eigendom van de leverancier, tot de volledige betaling van de verschuldigde prijs. Wanneer de cliënt nalaat zijn verbintenissen uit te voerenstaat het de leverancier vrij de overeenkomst te ontbinden . Dit gebeurt door de eenvoudige kennisgeving hiervan aan de cliënt.

7. Bevoegde rechtbank: In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen (arrondissement van de zetel van de vennootschap) bevoegd om hiervan kennis te nemen.

8. Toepasselijk recht: Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst.